لیست قیمت چاپ

 

لیست قیمت

فانتزی----100 عدد ( چاپ دیجیتال)1000 عدد فوری (افست)1000 عدد ( چاپ افست)
ابعاد           -----          قیمت (تومان)زمان تحویلقیمت (تومان)زمان تحویلقیمت (تومان)زمان تحویل
     سلفون مات 9x6 ---- 20000 یک روز کاری 39000 2 روز کاری 35000 8 روز کاری
لمینت مات مخملی 9x6 --- --- --- --- --- 75000 11 روز کاری
  سلفون براق 9x6 --- 20000 یک روز کاری --- --- 35000 8 روز کاری
لمینت  مات  9x6 --- 27000 یک روز کاری 83000 2 روز کاری 77000 8 روز کاری
لمینت مات برجسته 9x6 --- --- --- 59000 3 روز کاری 53000 8 روز کاری
  لمینت براق 9x6 ---- 24000 یک روز کاری 61000 3 روز کاری 55000 8 روز کاری
آهنربایی 9x6 --- --- --- --- --- 235000 16 روز کاری
لمینت برجسته طلاکوب 9x6 --- --- --- --- --- --- ---
لمینت برجسته طلاکوب 5.9x 5.6 --- --- --- --- --- --- ---
طلاکارت لمینت براق 9x6 --- --- --- --- --- --- ---
سلفون مات  دو رو دورگرد موضعی 9x6 --- --- --- --- --- --- ---
سلفون مات دورو دورگرد طلاکوب 9x6 --- --- --- --- --- --- ---
لمینت براق طرح موج 9x6 --- --- --- --- --- --- ---
لمینت مات طرح موج 9x6 --- --- --- --- --- --- ---
طلا کارت لمینت مات  9x6 --- --- --- --- --- --- ---
لمینت برجسته مخملی --- --- --- --- --- --- --- ---
لمینت براق مربع  5.5x 5.5 --- --- --- --- --- --- ---
لمینت براق ویزیتی --- --- --- --- --- --- --- ---
لمینت مات ویزیتی --- --- --- --- --- --- --- ---
لمینت مات مربع 5.5x 5.5 --- --- --- --- --- --- ---
لمینت برجسته کوچک 5.9x 5.6 --- --- --- --- --- --- ---
لمینت برجسته ویزیتی 4.8x 8.4 --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
60×90 میلیمتر500 عدد ( چاپ افست خشک )1000 عدد ( چاپ افست خشک )
قیمتزمان تحویلقیمتزمان تحویل
کارت ویزیت پی.وی.سی 300 میکرون 105000 7 روز کاری 190000 7 روز کاری
کارت ویزیت پی.وی.سی 500 میکرون 115000 5 روز کاری 175000 6 روز کاری
کارت ویزیت پی.وی.سی 760 میکرون 270000 7 روز کاری 460000 7 روز کاری
کارت ویزیت پی.وی.سی 760 میکرون متالیک  395000 15 روز کاری 720000 15 روز کاری
--- --- --- --- ---
48×85 میلیمتر100 عدد ( چاپ دیجیتال)300 عدد ( چاپ دیجیتال)1000 عدد (چاپ افست)1000 عدد (افست،فوری)
چاپ یکروچاپ دوروچاپ یکروچاپ دوروچاپ یکروچاپ دوروچاپ یکروچاپ دورو
کارت ویزیت گلاسه یووی --- --- --- - 16.000 20.000 18.000 22.000
کارت ویزیت سلفون براق 15.000 20.000 38.000 50.000 16.000 20.000 18.000 22.000
کارت ویزیت سلفون مات 15.000 20.000 38.000 50.000 16.000 20.000 168.000 22.000
کارت ویزیت سلفون مات مخملی --- --- --- - 41.000 48.000 --- ---
کارت ویزیت کتان پلاستیک --- --- --- - 29.000 32.000 --- ---
کارت ویزیت کتان آلمان 21.000 26.000 58.000 70.000 25.000 30.000 28.000 33.000
کارت ویزیت سوسماری --- --- --- - 22.000 25.000 --- ---
کارت ویزیت کتان امباس --- --- --- - 20.000 22.000 23.000 25.000
لیبل با روکش یووی --- --- --- - 20.000 --- 22.000 ---
لیبل سلفون براق 17.000 --- --- - 21.000 --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
* زمان آماده سازی سفارشات دیجیتال یک روز کاری می باشد  *زمان آماده سازی سفارشات افست 8 روز کاری است *زمان آماده سازی سفارشات افست فوری 2 روز کاری است  * کتان  پلاستیک طی 10 روز آماده میگردد
297×210 میلیمتر100 عدد ( چاپ دیجیتال)1000 عدد ( چاپ افست)2000 عدد ( چاپ افست)5000 عدد ( چاپ افست)
قیمت (تومان)زمان تحویلقیمت (تومان)زمان تحویلقیمت (تومان)زمان تحویلقیمت (تومان)زمان تحویل
سربرگ A4 سایز واقعی --- یک روز کاری 106000  8 روز کاری 212000 8 روز کاری 530000 8 روز کاری
سربرگ A5 سایز اصلی 35000 یک روز کاری 53000 8 روز کاری 106000 8 روز کاری 265000 8 روز کاری
سربرگ A6 سایز اصلی (یادداشتی) 22000 یک روز کاری 32000 8 روز کاری 34000 8 روز کاری 136000 8 روز کاری
297×210 میلیمتر100 عدد ( چاپ دیجیتال)1000 عدد ( چاپ افست)2000 عدد ( چاپ افست)5000 عدد ( چاپ افست)
قیمت (تومان)زمان تحویلقیمت (تومان)زمان تحویلقیمت (تومان)زمان تحویلقیمت (تومان)زمان تحویل
سربرگ A4 سایز واقعی 85000 یک روز کاری 178000 8 روز کاری 356000 8 روز کاری 890000 8 روز کاری
سربرگ A5 سایز اصلی 50000 یک روز کاری 89000 8 روز کاری 178000 8 روز کاری 445000 8 روز کاری
سربرگ A6 سایز اصلی (یادداشتی) 55000 یک روز کاری 58000 8 روز کاری 92000 8 روز کاری 227000 8 روز کاری
 

3 مرداد 1396
چاپ مطلب


پشتیبانی : 021-55420628
info@OnChap.com