سفارشات در آنچاپ با پیگیری و ارتباط دوطرفه با شما از طریق یکی از روش های زیر برای شما ارسال می شود .