تاریخچه چاپ

لغت چاپ را که در گذشته «چهاپ» گفته شده از لغت مغولی چاو برگرفته شده است که به معنای « فشردن سطحی بر سطح دیگر» است. چاپ در تُرکی معنی کوبیدن یا حرکت مداوم

اشتراک گذاری