آنچاپ با بهره گیری از ماشین آلات پیشرفته و همچنین نیروی کار متخصص تلاش میکند خطاهای احتمالی را تا حد ممکن کاهش دهد .

آنچاپ با توجه به دغدغه و برای اطمینان خاطر کاربران و با توجه به ماهیت پروژه های چاپی که کیفیت آن در خروجی نهایی فرآیند چاپی مشخص می گردد لازم دانسته است که این تضمین را بر اساس لصول و قواعدی که بیان گردیده است ضمانت نماید و به آن پایبند می باشد .

پس از دریافت سفارش حداکثر 24 ساعت فرصت دارید نسبت به گزارش ایرادات با پشتیبانی فنی تماس حاصل نمایید

جهت ثبت ایراد با پشتیابانی فنی تماس حاصل نمایید

جهت ثبت ایراد با پشتیابانی فنی تماس حاصل نمایید

جهت ثبت ایراد با پشتیابانی فنی تماس حاصل نمایید