لیست قیمت چاپ

 

لیست قیمت

فانتزی----100 عدد ( چاپ دیجیتال)1000 عدد فوری (افست)1000 عدد ( چاپ افست)
ابعاد           -----          قیمت (تومان)زمان تحویلقیمت (تومان)زمان تحویلقیمت (تومان)زمان تحویل
     سلفون مات 9x6 ---- 25000 یک روز کاری 45000 2 روز کاری 42000 8 روز کاری
لمینت مات مخملی 9x6 --- --- --- --- --- 84000 11 روز کاری
  سلفون براق 9x6 --- 25000 یک روز کاری 46000 2 روز کاری 42000 8 روز کاری
لمینت  مات  9x6 --- 32000 یک روز کاری 121000 2 روز کاری 114000 8 روز کاری
لمینت مات برجسته 9x6 --- --- --- 75000 3 روز کاری 65000 8 روز کاری
  لمینت براق 9x6 ---- 28000 یک روز کاری 88000 3 روز کاری 82000 8 روز کاری
آهنربایی 9x6 --- --- --- --- --- 285000 16 روز کاری
لمینت برجسته طلاکوب 9x6 --- --- --- --- --- --- ---
لمینت برجسته طلاکوب 5.9x 5.6 --- --- --- --- --- --- ---
طلاکارت لمینت براق 9x6 --- --- --- --- --- --- ---
سلفون مات  دو رو دورگرد موضعی 9x6 --- --- --- --- --- --- ---
سلفون مات دورو دورگرد طلاکوب 9x6 --- --- --- --- --- --- ---
لمینت براق طرح موج 9x6 --- --- --- --- --- --- ---
لمینت مات طرح موج 9x6 --- --- --- --- --- --- ---
طلا کارت لمینت مات  9x6 --- --- --- --- --- --- ---
لمینت برجسته مخملی --- --- --- --- --- --- --- ---
لمینت براق مربع  5.5x 5.5 --- --- --- --- --- --- ---
لمینت براق ویزیتی --- --- --- --- --- --- --- ---
لمینت مات ویزیتی --- --- --- --- --- --- --- ---
لمینت مات مربع 5.5x 5.5 --- --- --- --- --- --- ---
لمینت برجسته کوچک 5.9x 5.6 --- --- --- --- --- --- ---
لمینت برجسته ویزیتی 4.8x 8.4 --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
60×90 میلیمتر500 عدد ( چاپ افست خشک )1000 عدد ( چاپ افست خشک )
قیمتزمان تحویلقیمتزمان تحویل
کارت ویزیت پی.وی.سی 300 میکرون 141000 7 روز کاری 250000 7 روز کاری
کارت ویزیت پی.وی.سی 500 میکرون 155000 5 روز کاری 265000 6 روز کاری
کارت ویزیت پی.وی.سی 760 میکرون 340000 7 روز کاری 578000 7 روز کاری
کارت ویزیت پی.وی.سی 760 میکرون متالیک  510000 15 روز کاری 920000 15 روز کاری
--- --- --- --- ---
48×85 میلیمتر100 عدد ( چاپ دیجیتال)300 عدد ( چاپ دیجیتال)1000 عدد (چاپ افست)1000 عدد (افست،فوری)
چاپ یکروچاپ دوروچاپ یکروچاپ دوروچاپ یکروچاپ دوروچاپ یکروچاپ دورو
کارت ویزیت گلاسه یووی --- --- --- - 20.000 24.500 22.000 27.000
کارت ویزیت سلفون براق 19.000 23.000 55.000 65.000 20.000 25.000 22.000 27.000
کارت ویزیت سلفون مات 19.000 23.000 55.000 65.000 20.000 25.000 22.000 27.000
کارت ویزیت سلفون مات مخملی --- --- --- - 56.000 63.000 --- ---
کارت ویزیت کتان پلاستیک --- --- --- - ---- ---- --- ---
کارت ویزیت کتان آلمان 27.000 30.000 78.000 83.000 34.000 39.000 38.000 43.000
کارت ویزیت سوسماری --- --- --- - 27.000 30.000 --- ---
کارت ویزیت کتان امباس --- --- --- - 25.000 28.000 28.000 31.000
لیبل با روکش یووی --- --- --- - 27.000 --- 29.000 ---
لیبل سلفون براق 24.000 --- --- - 36.000 --- 39.000 ---
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
* زمان آماده سازی سفارشات دیجیتال یک روز کاری می باشد  *زمان آماده سازی سفارشات افست 8 روز کاری است *زمان آماده سازی سفارشات افست فوری 2 روز کاری است  * کتان  پلاستیک طی 10 روز آماده میگردد
297×210 میلیمتر100 عدد ( چاپ دیجیتال)1000 عدد ( چاپ افست)2000 عدد ( چاپ افست)5000 عدد ( چاپ افست)
قیمت (تومان)زمان تحویلقیمت (تومان)زمان تحویلقیمت (تومان)زمان تحویلقیمت (تومان)زمان تحویل
سربرگ A4 سایز واقعی --- یک روز کاری 106000  8 روز کاری 212000 8 روز کاری 530000 8 روز کاری
سربرگ A5 سایز اصلی 35000 یک روز کاری 53000 8 روز کاری 106000 8 روز کاری 265000 8 روز کاری
سربرگ A6 سایز اصلی (یادداشتی) 22000 یک روز کاری 32000 8 روز کاری 34000 8 روز کاری 136000 8 روز کاری
297×210 میلیمتر100 عدد ( چاپ دیجیتال)1000 عدد ( چاپ افست)2000 عدد ( چاپ افست)5000 عدد ( چاپ افست)
قیمت (تومان)زمان تحویلقیمت (تومان)زمان تحویلقیمت (تومان)زمان تحویلقیمت (تومان)زمان تحویل
سربرگ A4 سایز واقعی 85000 یک روز کاری 178000 8 روز کاری 356000 8 روز کاری 890000 8 روز کاری
سربرگ A5 سایز اصلی 50000 یک روز کاری 89000 8 روز کاری 178000 8 روز کاری 445000 8 روز کاری
سربرگ A6 سایز اصلی (یادداشتی) 55000 یک روز کاری 58000 8 روز کاری 92000 8 روز کاری 227000 8 روز کاری
 

3 مرداد 1396
چاپ مطلب


پشتیبانی : 021-55420628
info@OnChap.com